Anpassa ledarskapet

Du som ledare behöver förstå vilken process som ni går igenom, så du kan anpassa ditt ledarskap till gruppens behov. Annars finns en risk att gruppens utveckling stannar av eller faller tillbaks till en tidigare utvecklingsfas. Det som är konstruktivt i en utvecklingsfas kan vara destruktivt i nästa. Det styrande ledarskapet du använder i första fasen, gagnar inte gruppens utveckling i den andra utvecklingsfasen. Det kan till och med vara hindrande för dess utveckling.

Grupper och system som har kommit längre i sin utveckling är ofta mer effektiva och kreativa. De har klarat av relationsfrågorna sinsemellan. Här står arbetet i fokus och nu delar man med sig av allt man har av kunskap, erfarenhet och kompetens om det gagnar uppgiften. Man känner sig trygg och bryr sig inte så mycket på vad andra ska tycka om ens idéer, tankar och förslag. Man är friare, modigare och vågar bidra med sina tankar utan rädsla för andras kritik. Gruppen tar också emot medlemmarnas idéer och bygger vidare på dessa.

Du vet att gruppmedlemmarnas behov i första fasen är trygghet och att få bevis på att man är accepterad i gruppen. Det innebär att du som ledare måste kliva fram och vara tydlig med ramarna för arbetet. Det handlar inte om att detaljstyra – men att ta ett tydligt ansvar för vart ni ska, och hur ni ska arbeta. Försöka att inte falla inte till föga för behovet att bli omtyckt.

Men lämna denna ledarstil när du kommer upp i fas två. Den fasen är mer turbulent. Gruppmedlemmarna positionerar sig och utmaningar både varandra och dig som ledare.  Försök att ”välkomna utmaningen” som en del i gruppens utveckling, var tydlig med ramarna för ert arbete. Undvik att ”agera ut” eller kliva in i ett försvar, även om du tycker att påhoppen är orättvisa. Stå kvar, ge utrymme och håll fokus på att tillsammans med gruppen utforska vad det egentligen handlar om. Det är viktigt att du står kvar i din roll som ledare och står för dina beslut.

När ni kommer in i tredje fasen, börjar  gruppmedlemmarna inse att du som ledare också är människa med dina fördelar och med dina brister. Då blir det inte heller lika vem som är över respektive underställd. Det viktiga är att var och en agerar på bästa sätt utifrån sin roll. Man ser till funktionen och helheten. Fokus ligger på hur man ska verka tillsammans på bästa sätt utifrån det roller man har. Du som ledare får ofta hjälp av gruppen att med utveckla arbetsstrukturen.

Grattis till dig om du kommit så här långt med din grupp. Nu är din grupp ganska självgående. Du som ledare blir mer som en resurs för gruppen.

Ditt arbete belönar sig rikligt i fas fyra, nu löper arbetet på riktigt bra. Gruppen löser sina egna konflikter och ledarskapet lämnas över till den i gruppen som är mest lämpad utifrån den fråga som diskuteras. Ditt jobb som ledare nu blir att se till att gruppen inte stagnerar utan ständigt har utmaningar att ta tag i.

 


Läs gärna även följande länkar:

Gruppens utvecklingsprocess

Stötta gruppens utveckling som medarbetare