Otydliga roller

 

Är det otydligt vem som har ansvar för vad ? 

Rollen är något som du själv utformar utifrån hur du förstår den formella strukturen, uppdraget, vad som är meningen ditt arbete i kombination med vad du brinner för och vill bidra till. Rollen är ett dynamiskt koncept, en struktur i sig från vilket du kan utforma din roll. Rollen är något du hela tiden behöver anpassa till det som sker i kontexten. Det är inte detsamma som en arbetsbeskrivning, snarare en inre bild av hur du kan använda ditt mandat och gör mest nytta utifrån ett helhetsperspektiv.

Ni är säkert flera på ditt jobb som har en och samma befattning, titta på hur andra utformar sina roller, visst är det stor olikheter, trots att beskrivningen är samma.

Problemet är om det uppstår ett gap mellan hur olika rollinnehavare tolkar sina roller. Var och en behöver fylla ut sin roll så det inte blir något tomrum i strukturen och saker trillar mellan stolarna. Planen är att alla ska utöva det mandat som ligger i rollen. Utmaningen är att också ta ansvar över gränsen tills att man stöter emot nästa rollinnehavare. Då kan man har en dialog kring hur man säkerställer att inga arbetsuppgifter tappas bort. Vår erfarenhet är att det arbetas för lite med hur man tolkar och förstå sina roller på arbetsplatser. Känner du dig osäker är risken större att du krymper i förhållande till rollen snarare än expanderar.

Vi arbetar gärna med med rollanalysen i syfte att hjälpa deltagarna att förtydliga för sig själv och andra hur de ser på sina roller.

 

Förslag på hur du kan arbete med att utveckla din roll

 Titta på metoderna ”Roll och person” och ”Rollanalys”

Här får du olika uppslag och frågor som du kan använda dig av vad gäller att undersöka hur ni ser på era olika roller. Under metoden ”Roll och person” får du en tydligare bild av vad det innebär att ”vara i roll” kontra ”att i person”. Metoden ”Rollanalys” ställer frågor till dig hur du uppfattar din roll. Frågorna hjälper dig att stämma med andra rollinnehavare. När det blir otydligt vem som har ansvar för vad. Stanna upp och klargör.

I andra grupputvecklingsfasen ”rollsökning eller konfliktfasen” är ni på väg att utvecklas som grupp. Rollerna blir viktiga att arbeta igenom under tredje fasen. Gruppen är nu så mogen att de arbetet inte är lika laddat och inte heller kopplat till vem man är som person.

 

Vi kan hjälpa er att:

Klargöra era roller med hjälp av rollanalysen. Då stannar vi upp vi de olika frågorna och arbetar med klargörande metoder vid varje punkt. Var och en utav oss har en egen inre bild av både rollen, organisationen och uppdraget. Ibland stämmer bilderna överens, men påfallande ofta skiljer det sig åt. Då kan det vara svårt om man ska samarbeta mot en och samma mål.

Vi kan också undersöka om förutsättningarna för en roll kan fungera i en struktur eller i ett system. Ibland skapas roller som blir omöjliga för rollinnehavaren att utöva. Ett exempel på det kan vara samordnare där mandatet inte alltid är förenligt med vad man förväntar att dessa ska åstadkomma.

Vi kan förtydliga dessa inre bilder om rollen, organisationen och uppdraget med hjälp av den spännande metoden ”Organization-In-The-Mind”.