Handledning – ”att hantera gruset i maskineriet och lära av varandras framgångar”

 

Handledning kan delas in i olika områden:

 • Ärendehandledning. Där fokuserar man på de ärenden deltagarna hanterar i form av t ex de människor man möter i sitt arbete, klienter, utredningar.
 • Handledning kan ha som målsättning att vara känslomässigt avlastande. I sitt yrke kan man möta situationer som starkt berör eller påverkar en.
 • Samtalet fokuserar på att skapa en reflektion kring något deltagare upplevt.

 

Yrkesrollshandledning
Vi arbetar också med yrkesrollshandledning. Där fokus ligger på att utveckla för roll i systemet. Det sker i form av samtal kring dilemman och specifika situationer som deltagarna varit inblandad i. I handledning återkommer vi ofta till grundläggande fyra frågor. De hjälper oss att alltid tänka på vilken roll som adekvat för mig att ta utifrån sammanhanget och målbilden.

 • I vilket sammanhang befinner du dig i?
 • Vilken roll är adekvat för dig att ta i detta sammanhang?
 • Vad är det för mål och syfte som ska uppnås?
 • Hur kan du genom att ta din roll bidra till att organisationen når sitt syfte?

Vi arbetar med se när du ”agerar i roll” och när du” är i person”. När du agerar i roll styrs du av viljan att uppnå organisationens syfte. När du är i person styrs du utifrån dina egna behov eller din personliga agenda.

 

Hur vi ser på handledning
Handledning är ett forum för lärande processer. Deltagarna tar med sig en situation, en fråga, ett dilemma eller ett ärende kopplat till arbetet. Det gemensamma utforskandet leder till ökad förståelse och lärande kring dynamiken i organisationen och olika handlingsalternativ. Det stimulerar till att pröva och öva annat beteende som kan leda till en öka förmåga.

När man reflekterar i grupp, bygger man vidare på varandras tankar, och idéer. Handledningen blir som ett rådrum där man kan dela upplevelser med varandra och sätta ord på egna reaktioner. Det är viktigt att normalisera de egna reaktionerna – oavsett vilka det är. Att ventilera starka personliga känslor (frustration, ilska, rädsla, sorg, förtjusning) tillsammans i gruppen underlättar för gruppmedlemmar att ta upp sin arbetsroll mer effektivt.

Ibland börjar vi med att skapa ett klimat i gruppen som gör det möjligt att prata om lite mer känsliga ämnen. Är deltagarna otrygga i en grupp är de inte så motiverad att berätta om sina upplevelser.

Vi ser gruppen som en helhet – eller ett system i sig, där gruppchefen ingår. Vår uppfattning är att det är mest gynnsamt för gruppen och arbetet att gruppcheferna är med i handledningen. Vi eftersträvar att alla medarbetare är med på handledningen. Men i fall då medarbetare, av olika anledningar inte vill – gör vi undantag. Risken är att annars att bara bli frustrerad och inte bidrar till arbetet. Om man sen ångrar sig efter vägen, är vår hållning att man alltid är välkommen tillbaks.

Man behöver inte bara arbeta med det som inte fungerar och behöver utvecklas. Vi arbetar  också med att lära från varandras framgångar. Första steget är att identifiera framgången och sedan undersöka konkret vad det var som ledde fram till resultatet.

 

Vad vi behöver från chefer och gruppledare
För att vi som handledare ska kunna göra ett bra jobb behöver vi veta vad ni vill ha ut av det i slutändan:

 • Vilka mål ska vi ha uppnått?
 • Vilka dilemman behöver vi arbeta med?
 • Vilket arbetsklimat vill vi uppnå i gruppen?
 • Vilka frågeställningar skulle vara viktiga för oss att reflektera kring?

I vissa organisationer, köper man in handledning som man sedan ålägger medarbetarna att gå på. Vi försöker med handledningen istället skapa ett forum, där alla är en resurs för varandra. De är värdefull tid som avsätts. Handledningen ska skapa ett värde för deltagarna och organisationen, så att man i slutända kan lyckas med organisationens syfte och mål.