Öppen medarbetarundersökning

 

En svårighet med dolda medarbetarundersökningar är att de blir generella. De som svarar behöver inte stå för sina åsikter eller ta upp konkreta exempel. Det blir ingen djupare analys utifrån vad som faktiskt sker, utan värderingar. Resultatet kan vara svårtolkat. Chefer och ledare som fattar impopulära beslut får ofta lägre betyg i undersökningen, trots att de gör ett bra jobb. Resultatet kan användas som beslutsunderlag för förbättringar, trots att informationen är ganska knapphändig. I värsta fall som motivation till att chefer sägs upp. Medarbetarundersökningar ger information men skulle kunna ge så mycket mer. Det viktiga i medarbetarenkäter är inte resultatet i sig utan vad man gör med det. Varför inte direkt satsa på att kartlägga, analysera och utveckla i en och samma process?

 

Mbb consulting har utvecklat en metod med en öppen medarbetarundersökning som fokuserar på att identifiera systemfel och dilemman i organisationen. Med ett systemiskt perspektiv identifierar vi hindren och försöker minska dessa, parallellt med att identifiera framgång för att lära av lyckade exempel. Vi tror på att istället försöka ta tillvara viljan bidra till förändring hos medarbetarna genom att arbeta med konkreta situationer, rakare kommunikation, ömsesidighet och ansvar. Det aktiverar delaktighet hos alla.

 

Steg 1. Analys av systemet

Vi gör en analys av vad som sker inom organisationens dynamik och tar fram ett antal arbetshypoteser om vad som sker. Dessa stämmer vi av med chefer och medarbetare – och ber dem att identifiera konkreta händelser och inom vilka områden de föreligger hinder.

Steg 2. Kraftfältsanalys

Medarbetare arbetar gruppvis kring att identifiera hindrande och drivande krafter i arbetet. Fokus ligger på hur man ska minska de hindrande krafterna.

Steg 3. Lära från framgång

Jona Rosenfeld (The Hewbrew University of Jerusalem) har utvecklat en metod som kallas ”Learning from success”. Metoden skapades för att främja organisatoriskt lärande organisationer. Metoden syftar till att uppmuntra människor till att utveckla ett undersökande förhållningssätt, att lära tillsammans utifrån varandras erfarenheter och som ett sätt att för underlätta den pågående inlärning inom organisationer. ”Learning from success” – är ett verktyg för att ständigt förbättra förmågan att nå sina gemensamma mål.

 

Vi lägger upp en design som passar er, vad gäller arbetstillfällen med medarbetare och med chefer. Samt en avslutande dag med planering för framtiden. Målet är att bygga en transparent organisation som värdesätter utbyte och konstruktiva meningsskiljaktigheter. En organisation som ständigt arbetar med hur man ska utveckla samarbetet – som medarbetarnas kan på bästa sätt använda sin kompetens och kunskap. Konkret stärker den ledarskapet och medarbetarskapet i hela organisationen. Som i sin tur gör det möjligt för er att nå organisationens syfte och mål.