Lära från framgång

Jona Rosenfeld från The Hewbrew University of Jersusalem har utvecklat en metod som kallas ”Learning from success”. Metoden skapades för att främja organisatoriskt lärande organisationer. Metoden syftar till att uppmuntra människor till att utveckla ett undersökande förhållningssätt, att lära tillsammans utifrån varandras erfarenheter och som ett sätt att för underlätta den pågående inlärning inom organisationer. ”Learning from success” – är ett verktyg för att ständigt förbättra förmågan att nå sina gemensamma mål.

En vägledande princip i arbete är att alla medarbetare besitter ”tyst” kunskap – kunskap som inte alltid är så tydlig för en själv. Kunskap som kan förvandlas till mer ”praktisk kunskap” och tillgänglig för alla.

Metoden ”Learning from success” är en viktig och kraftfull hävstång för att övervinna de hinder som ofta står i vägen för lärande hos individen, gruppen eller i systemet. Det kan vara konkurrens, drivkraften att förklara och försvara etc. Två viktiga utgångspunkter är:

  • En glädje och en känsla av optimism. Några av deltagarna i början har svårigheter att tänka, och erkänna att de har haft några framgångar tills de får hjälp att känna igen dem. Denna insikt blir ofta en omvälvande vändpunkt.
  • Utbytet, det vill säga den enkla beskrivningen av hur man har gjort utan förklaringar leder till att deltagarna finner sina egna lösningar. Det stimulerar till medarbetarnas engagemang att finna effektiva sätt som snabbare leder till målet. Det ökar också deras intresse för fortsatt lärande.

Metoden består av en strukturerad process, där man reflektion över vad man gjort och som man haft framgång med. Lite enkelt uttryckt handlar det om att lära av det som funkat och blivit bra. Ett annat resultat är att motivation ökar.

Vanligtvis tar vi oss inte den tiden att reflektera tillsammans. Modellen fungerar bäst i ett sammanhang där alla kan både bidra och ta emot. Processen är ömsesidig och det gör det möjligt för var och en att hämta kunskap från gruppens kollektiva kunskapsbank.

Vad krävs för att institutionalisera lärande? Tre metoder:

  1. Den första metoden ”Retrospektiv Learning från Success”: En strukturerad metod för att identifiera, förklara och dokumentera den tysta kunskap som ligger till grund tidigare framgångar.
  1. Den andra metoden – ”Prospective Learning”: Varje organisation uppmanas att identifiera sina egna ”kommande inlärningsfrågor” för framtiden, det vill säga frågor som är avgörande och olösta. Dess formuleras som lärande frågor eller inlärnings uppdrag.
  1. Den tredje metoden ”Lär dig mer om lärande”: När medarbetarnas i en organisation har reflekterat över och identifierade sin situation och inlärningsstilar, kan de engagera sig i debatten och distribuera den värdefulla kunskap som gett framgång. Därmed utvecklas förmågan att sökandet efter och identifiera sina egna former av både pågående och effektiv inlärning.

En viktig av strategi för att implementera ”Lärande utifrån framgång” är medarbetare som identifierar och definierar sina egna behov av inlärning. Mötena där man kan identifiera både gemensamma och olika former av lärande och att identifiera och välja de som tjänar dem bäst.

Programmet är avsett för individer och organisationer att engagera sig i en pågående sökandet efter möjligheter till ömsesidigt lärande, för, inlärningsmetoder som är mest lämpliga för dem för att ytterligare både deras individuella och kollektiva vision.