Rollanalys – att använda hela sin potential

Rollen är den genvägen du behöver

Rollen är som ett verktyg, framvuxen utifrån olika perspektiv. Du utformar rollen utifrån din tidigare erfarenheter, vad du vill bidra till, din motivation samt hur du uppfattar målet, syftet och det som sker i kontexten. Din bild, av din roll lir vägledande för hur du kommer att agera och fatta beslut. Alla utvecklar vi våra roller på olika sätt. På din arbetsplats finns det säker en grupp medarbetare som alla har en och samma befattning / uppdrag. Titta på hur de agerar utifrån sin roll – visst kan det vara ganska olika. Andra viktiga faktorer är ju gränssnitten gentemot andra närliggande roller. En organisationen består ju av olika roller som hänger samman på olika sätt. Det är viktigt att ni stämmer av ni ska arbeta över gränsen till varandras uppdrag.

Varför att rollen som koncept så bra? Den hjälper dig att hela tiden se till sammanhanget och uppgiften. Att arbeta tillsammans väcker många olika känslor, det är lätt att vi börjar agera som vi skulle göra i ett socialt sammanhang. I arbetssituationer är det inte alltid gångbart att följa de vanliga umgängesreglerna. Våra relationer utifrån rollen  ett mål och då behöver vi bete oss på ett visst sätt. Är vi vänner är kontexten annorlunda, vi trivs tillsammans och få andra mera personliga behov tillfredsställda. Den ständiga utmaningen är att i rollen se hur våra arbetsrelationerna är kopplade till uppgiften.

Rollen kan också hjälpa dig att komma över egen inre hinder i och med att du mer tydligt ser vad som förväntas av dig utifrån det större sammanhanget. En klient hade en ledande roll i ett företag. Hon var hur duktig som helst. Men att hon skull ta plats och hålla ett inledande tal på en konferens, knöt dig sig i magen på henne. Hennes egen inre bild av sig själv tillät inte detta, att stå i centrum på detta sätt var inte förenligt med hennes bild av sig själv ”som person”. Med det hindret gick att komma över när hon tydligt såg att detta krävdes av henne utifrån ”sin roll” och det gav henne kraft att genomföra talet.

Den roll du tar blir synlig genom dina handlingar

Rollen är som en kompass där du tar ut färdriktningen utifrån syfte, mål, kontext och drivkraft.  Hur du uppfattar rollen genomsyrar hela ditt arbete och förhållningssätt och blir synlig genom dina handlingar. Rollen kan också skydda dig mot, starka krafter i gruppers eller organisationers dynamik.  Det finns organisationskulturer som ibland inte gagnar arbetet. Det gör att vi kan glömma bort kompassen och istället följer med strömmen. Då kan vi istället agera utifrån vad vi själva behöver och önskar. Rollen är det vi behöver för se till uppgiften och inte börja styra mot att tillfredsställa de egna behoven.

Följande instrument – den så kallade rollanalysen hjälper dig att se ditt uppdrag och hur du kan utvecklas i din roll. Det handlar både om att kunna förstå hur den formella strukturen är uppbyggd, kunna läsa vad som sker i systemet, undersöka vad du vill bidra med, identifiera hinder för utveckling och lusten att bidra till något som är viktigt för andra människor.

Din utmaning är att stanna upp inför dessa frågor och undersöka, hur du utformar din roll och vad låter du dig styras av.

Steg 1:

Att tydliggöra strukturen och förutsättningarna:

 

Hur ser spelplanen och spelidén ut i din organisation?

Vad är tanken bakom den struktur man har byggt upp?

Vilka styrdokument, policyn och värdeord lutar man sig emot?

Vad vill organisationen som helhet uppnå?

För vem finns ni till?

Vi kan ha olika strategier, trots att spelreglerna och rollerna är desamma. Precis som ett parti schack.

Schack

Steg 2:

Att klargöra vad du verkligen vill bidra till

 

Vad ”brinner” du för i arbetet?

Vad ligger i inom både ditt och organisationen intresse?

Vad vill du verkligen bidra till?

Vilka beslut är dina att fatta?

Vilka möjligheter ser du i din roll?

Finns det något eget ”inre hinder” som håller dig tillbaks?

Hjärta

Steg 3:

Hinder skapade av systemet

 

Hur ser organisationskulturen ut?

Vad är funktionellt?

Vad är tradition och icke funktionellt?

Vilka mönster går igen i hela organisationen på ett eller annat sätt?

Vilka mönster skulle behöva brytas?

utveckla din roll

Steg 4:

Möjligheten att skapa nytt

 

Vad skulle du kunna göra om du använde ditt fulla mandat i rollen?

Med vilken kraft vill du verka i rollen?

Vilka risker är du beredd att ta?

Vad behöver förändras?

På vilket sätt kan du ta stöd av strukturen och ditt mandat?

Hur kan du stå kvar i rollen utan att falla tillbaks i gamla hjulspår?

Rollen ger dig kraft, auktoritet och mandat. Frågan är hur du vill använda det och driva de frågor som är viktiga för att organisationen ska göra verklig nytta. Då organisationen som system, ständigt förändrar sig, behöver du ha dessa frågor med dig i vardagen.

 

Att vara ”i roll” – innebär också att vara professionell:

De är ett förhållningssätt där du ”glömmer bort dig själv en aning” och istället fokusera på:

  • Mål och syfte – vad du verkligen vill bidra till
  • Tillvaratar all din kompetens
  • Skapar en arbetsstruktur där alla vill och kan bidra
  • Undviker att att tolka och anta, utan söka relevanta fakta och information
  • Ser din arbetsinsats som en del i en större helhet

Du hjälper andra och dig själv och andra att vara i roll genom att:

  • Se till uppgiften och se helheten
  • Undvika spekulera om relationer
  • Hålla koll på att egna behov inte blir styrande för arbetet
  • Inte föreslå slentrianmässiga lösningar
  • Undersöka varje situation som unik
  • Inse att du sällan helt kommer till din rätt
  • Tillåta dig att reagera och ge tid till att komma i balans.
  • Stämma av att ni förstår varandra och är överens
  • Använda ett faktabaserat språk som är tydligt
  • Ta fram kriterier för att klargöra val och beslut
  • Kunna ta vara på den information som känslor ger
  • Påminna om sammanhanget

Rollen erbjuder ett förhållningssätt som gör det lättare för oss att hantera den process vi går igenom som team, arbetsgrupp eller organisation. Ibland ifrågasätter vi våra ledare och varandra, som en del i processen att utvecklas tillsammans. Är vi i roll, ser vi det som en del av arbetet och behöver inte ta det personligt. Strukturer och arbetsgrupper skapar dessa processer som en del av sin utveckling mot att bli ett effektivt team.

Länk till webbkursen: Att utvecklas i rollen