Skapa arbetshypoteser

 

Arbetshypoteser ställs upp i syfte att ”fånga” det man uppfattar som ett mönster i systemet. Hypoteserna gör det möjligt att återge komplexa sammanhang på ett enkelt sätt. Man kan försöka bekräfta hypotesen genom att redovisa för de iakttagelser och de fakta man baserar den på.

En hypotes:

  • Beskriver ett beteendemönster och besvarar frågan “Vad är det som händer här?
  • Erbjuder möjliga förklaringar till det som skett eller sker
  • Kan bekräftas eller dementeras
  • Har ofta en kort livslängd (då systemet hela tiden utvecklas)
  • Ger inte anspråk på hela sanningen

Fler oberoende variabler kan samverka och ge upphov till skeenden eller situationer. Hypotes som dementeras, stimulerar oss formulera nya hypoteser. Hypoteser i sig är i den meningen aldrig “sanningar” – men de kan hjälpa oss att förstå samband. Om hypotesen inte går att testa, har vi skapat ett antagande eller ett påstående utifrån våra egna värderingar, och det hjälper oss inte i arbetet att förstå skeendet.

Hypotesprövandet kan användas som beslutsunderlag när man vill förändra en situation. Man får bestämma sig och köra på en linje, pröva denna och se hur systemet reagerar. Det visar sig om det var en riktig intervention eller inte.