Marika Brandt Brune

Leg. psykolog, leg. Psykoterapeut, Organisations och Gruppanalytiker.

 

Marika Brandt-Brune har som organisationskonsult en bakgrund som leg. psykolog, leg. psykoterapeut och gruppanalytiker. Marika har sedan 25 år arbetat med utveckling av grupper, ledarskap, förändringsprocesser samt konflikt- och krishantering inom skola, polismyndighet, sjukvård och försvarsmakt. Hon har varit kursledare för ett stort antal chefs- och ledarutvecklingsprogram och handledarutbildningar. Ofta har Marika anlitats som konsult när grupper behöver utvecklas för att kunna utföra viktiga arbetsuppgifter eller när belastningar i gruppen lett till slitningar och konflikter. Marika har varit engagerad i forskningsprojekt vid KI vars mål är att behandla och på sikt förebygga utbrändhet i organisationer.

Marika fokuserar på gruppens och organisationens dynamik bl.a. genom att undersöka hur människor i organisationer påverkar och påverkas av varandra, av arbetsgruppen samt av omgivningen. Marika har inspirerats av arbetsrelationskonferenser där man arbetar med att medvetandegöra dynamiken kring ledarskap, roller, mandat och uppdrag i organisationer.

Hon har ett stort intresse av att arbeta internationellt och sitter som styrgruppsmedlem i TRM Europe. TRM ( team Resource Management ). Syftet med TRM är att kunna erbjuda ett upplevelsebaserat ledarskapsprogram som utgår från ett systemteoretiskt tänkande för organisationer som har sk ”High Risk Team”.

Marika har arbetat som förändrings och utbildningsledare i Polismyndighetens PUST-projekt. Projektets främsta mål var att stödja processen att utveckla polisers arbetssätt genom att ta upp anmälan på plats. Hon har varit huvudkonsult i uppdraget att stödja polisen i att skapa en myndighet.

Marika Brandt Brune

Utbildning:

Legitimerad psykolog, 1985 (Uppsala universitet)
Legitimerad Psykoterapeut, 2000 (Psykoterapisällskapet)
Gruppanalytiker examen, 2000 (Psykoterapisällskapet)
Ettårig konsultutbildning, 1996 (Sinova)
Certifierad inom MBTI, 1995 (Psykologiförlaget)
Förändringskompetens, 1999 (Gaia International AS)
Konsultationens konst, (1 år) 2003/04 Animéra
Utbildning till Organisationsanalytiker, 2008 (Grubb Insitute, London)
Certifierad i GDQ, 2009 (Susan Wheelan)
Specialist inom org. psykologi, 2013 Psykologförbundet
Certifierad i Car-Q & Carma, 2016 Stefan Söderfjäll

Övrigt:

Författare till forskningsrapporten ”Teambuilding – ett sätt att skapa förändring och utveckling i grupp” samt ”Coaching Policeofficers To Work With Passion and Authority”.

 • Grundare av ORAN – ett nätverk för konsulter som arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt.
 • Grundare av Mbb consulting

Systemiskt orienterad kurser/ konferenser:

 1. Arbetsrelationskonferens i Sverige, 2001 AGSLO
 2. Arbetsrelationskonferens i Frankrike, 2002 FIIS.
 3. Transforming Experience, 2003 ( The Grubb Institute, London )
 4. Arbetsrelationskonferens i Frankrike, 2004 FIIS.
 5. Systemcentered Training Workshop, 2005 SCT/Gantt
 6. Arbetsrelationskonferens, 2006 The Grubb Insitute
 7. ISPSO konferens, (Stockholm) 2007
 8. Utvecklingsprogram SCT, 2009 Human Nature
 9. Savi – System for analysing verbal, 2013 Interaction (SCT)

MBB consulting är ett nätverksbaserat konsultföretag
Vi arbetar gärna med större uppdrag som ledarutvecklingsprogram, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser. MBB har ett tightare nätverk bestående av åtta legitimerad, systemiskt utbildade organisationspsykologer med lång yrkeserfarenhet. Vi har verkat tillsammans under mellan 5 – 10 årstid i uppdrag större och mindre uppdrag. Ett av de största har varit att tillsammans med kund utveckla Polisens ledarprogram på direkt nivå. MBB och dess nätverk har varit huvudkonsult i arbetet att förbereda myndighets-ledningarna inom samordningen då polisen blev en myndighet. Vi har även utvecklat chefsförsörjningsprogram och handlednings-program på uppdrag av polis, samt andra myndigheter inom rättskedjan samt inom Tullverket.

 

David Benelbaz

Leg. psykolog, leg. Psykoterapeut, Psykoanalytiker, organisationskonsult Organisations

Förmåga, lust, passion och kraft är Davids ledord i hans arbete med såväl individer som organisationer. Han är övertygad om att tidigare erfarenheter som upplevts som en belastning eller ett hinder kan transformeras till en resurs.
Konfrontationen med omvärldens ständiga rörelse är en utmaning som väcker hopp hos alla och samtidigt oro. Davids utgångspunk är att det okända tvingar organisationer och individer att möta sin kultur och historia. Han anser att alla individer har en medveten och en omedveten bild av sin organisation, sina mål och den roll som han/hon förväntas ta och få. Att kunna synliggöra alla dessa bilder är som att foga samman bitarna i ett pussel och få större insikt av sin egen betydelse för helheten.

David är ordförande i Kaleidoskop och vill bjuda in personer och grupper som är nyfikna och som har lust att tillsammans med andra våga möta nya erfarenheter, reflektera och lära sig mer om

de psykologiska, sociala och existentiella dimensionerna om hur individer, organisationer och samhälle interagerar. David anser att autenticitet och öppenhet är framgångsfaktorer för utvecklingen och öppnar för mer kreativitet

David är legitimerad psykolog, psykoanalytiker, handledare och organisationskonsult med utbildning i Frankrike (Universite de Provence, IFSI, Paris)
och i Sverige (Svenska psykoanalytiska föreningen). Från Frankrike har han med sig en master i ekonomi och administration (Université de Provence).
Han har under 30 år mött individer och arbetsgrupper i den offentliga och den privata sektorn i Sverige och i andra länder. Han har också arbetat med grupprelationskonferenser och olika workshops och utbildningar i Peru, Frankrike, Kuba, Spanien och Schweiz.
Han har även erfarenhet av att vara chef under några år och konfronterades då med några av de dilemman som chefer möter i sitt arbete.

 

Utbildning:

Legitimerad psykolog, 1978 (Universite de Provence Frankrike )
Legitimerad Psykoterapeut, 1988 (Göteborgs psykoterapi insitut)
Psykoanalytiker, 2003 (Svenska analytiska föreningen )
Utbildning i organisationsutveckling och konsultation  (IFSI )
Fransk civilekonomutbildning ( Universite de Provence Frankrike)